Ekonomi Güncel Gündem

“ALİAĞA’DA ODA­MI­ZIN VARLIĞINI HİSSETTİRDİK”

Bu güne kadar de­niz­ci­lik sek­tö­rün­de yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la adın­dan sıkça bah­set­ti­ren İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek ile bir araya gel­dik. Baş­kan Şim­şek ile ku­ru­cu­su..

“ALİAĞA’DA ODA­MI­ZIN VARLIĞINI HİSSETTİRDİK”

Bu güne kadar de­niz­ci­lik sek­tö­rün­de yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la adın­dan sıkça bah­set­ti­ren İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek ile bir araya gel­dik. Baş­kan Şim­şek ile ku­ru­cu­su ol­du­ğu DTO Ali­ağa Şu­be­si’nin ku­ru­luş sü­re­ci­ni, ku­rul­ma­sıy­la bir­lik­te sek­tör­de ne gibi et­ki­ler ya­rat­tı­ğı­nı ve yıl içe­ri­sin­de yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rı ko­nuş­tuk. So­ru­la­rı­mı­zı iç­ten­lik­le ya­nıt­la­yan Baş­kan Şim­şek;“ Ali­ağa’nın ben­de­ki yeri çok fark­lı. Bu güne kadar sek­tö­rü­müz­le ala­ka­lı bir­çok alan­da görev aldım. Hiç­bir zaman bu gö­rev­le­rim sü­re­cin­de bir bek­len­tim ol­ma­dı. Bu gö­rev­ler­de bu­lun­ma­yı Ali­ağa’ya ve sek­tö­rü­me olan gö­rev­le­ri­mi ye­ri­ne ge­tir­mek açı­sın­dan her zaman bir fır­sat ola­rak gör­düm ve bu gö­rev­le­ri de seve seve kabul ettim. Ali­ağa benim için bir gönül me­se­le­si. Şimdi de İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak Ali­ağamıza, ca­mi­amı­za ve ül­ke­mi­ze bir katma değer sağ­la­mak için ça­lış­ma­ya devam edi­yo­rum.”

İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ku­ru­lu­şu­nun bi­rin­ci yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tı. Biz­le­re oda­nın ku­ru­luş aşa­ma­sın­dan bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

“Bil­di­ği­niz üzere 3 Eylül 2018 yı­lın­da ku­rul­duk. Şu­be­miz ku­rul­ma­dan yak­la­şık 5 sene önce Ali­ağa De­niz­ci­ler Der­ne­ği­ni kur­muş­tuk. De­niz­ci­ler Der­ne­ği­ni kur­ma­mız­da­ki amaç ise bir çatı al­tın­da bu­luş­mak, der­di­mi­zi ve so­run­la­rı­mı­zı be­lir­li mer­ci­le­re der­nek ola­rak ta­şı­mak­tı. Tür­ki­ye’nin bü­yü­yen 2.’nci büyük liman şehri olan Ali­ağamız da bir oda­mız, bir şu­be­miz yoktu. Ol­ma­yın­ca biz­ler­de bu der­nek ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­tik. Çünkü İzmir Deniz Ti­ca­ret Odası bizim sı­kın­tı ve prob­lem­le­ri­miz­le il­gi­le­ne­mi­yor ve is­tek­le­ri­mi­ze ge­rek­li ce­vap­la­rı ve­re­mi­yor­du. Oda­nın İzmir’de 800 yakın üyesi var. İş yükü ve yo­ğun­lu­ğu çok faz­lay­dı. De­niz­ci­ler Der­ne­ğini kur­du­ğu­muz­da İMEAK DTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sayın Metin Kal­ka­van’dı. Biz o dönem Sayın Metin Kal­ka­van’a Ali­ağa’da şube açmak is­te­di­ği­mi­zi ilet­miş­tik. Fakat o zaman bir cevap ala­ma­mış ve yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la bu odayı o dö­nem­de Ali­ağa’da kur­mak nasip ol­ma­dı. Daha sonra seçim sü­re­ci baş­la­dı ve Metin Kal­ka­van dö­ne­min­de baş­kan yar­dım­cı­sı olan ve şuan İMEAK DTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na aday ola­rak Metin Kal­ka­van’a rakip oldu ve se­çim­le­ri ka­zan­dı. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Tamer Kıran se­çim­le­ri ka­zan­ma­dan önce Ali­ağa’ya bir zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­miş­ti. Bu zi­ya­ret sı­ra­sın­da eğer se­çim­le­ri ka­za­nır­sam ilk işim ‘Ali­ağa’ya Deniz Ti­ca­ret Odası’nı kur­mak ola­cak dedi. Bu, bende dahil olmak üzere de­niz­ci ar­ka­daş­la­rı­mı­zın çok ho­şu­na gitti ve hep bir­lik­te Tamer Kıran’ı des­tek­le­me ka­ra­rı aldık. Se­çim­ler­den üç ay sonra bize bir mek­tup geldi. Mek­tup­ta, ‘Ali­ağa Deniz Ti­ca­ret Odası’nın Ku­ru­cu Baş­ka­nı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak seni tayin ettik’ ya­zı­yor­du. Biz de­niz­ci­ler ola­rak bu ha­ber­le çok mutlu olduk. Bu he­ye­can­la bir­lik­te iki ay gibi bir sü­re­de oda­mı­zı kur­duk. Ekim’de se­çim­le­ri yap­tık. Eki­min se­ki­zin­de mec­lis ve yö­ne­tim ku­ru­lu seç­tik. Oda­mız 2018 yı­lın­da fa­ali­ye­te geçti. Liman ve deniz şehri olan Ali­ağamıza böyle bir ku­ru­mu ka­zan­dır­ma­mız çok güzel oldu. Açık­ça­sı Tamer Baş­ka­nı­mı­zın bu du­ru­şu tak­di­re şa­yan­dı ve bu sü­reç­te ka­rar­lı­lık­la ya­nı­mız­da yer aldı.”

 

Ali­ağa’da DTO Şu­be­si­nin ku­rul­ma­sı sek­tö­re nasıl yan­sı­dı?

“Deniz Ti­ca­ret Odası’nın İzmir’de Şu­be­si ol­ma­sı­na rağ­men arzu edi­len çö­züm­ler ger­çek­leş­mi­yor­du. Biz­ler ku­rul­du­ğu­muz gün­den bu­gü­ne de­niz­ci kar­deş­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­züm­le­ri­ni ken­di­miz için kut­sal görev edin­dik. Ku­rul­du­ğu­muz andan iti­ba­ren so­run­la­rı­mı­za ive­di­lik­le çö­züm­ler üre­te­bi­li­yo­ruz. Üye­le­ri­miz so­run­la­rı ol­du­ğun­da ka­pı­mı­zı ra­hat­lık­la ça­la­bi­li­yor, yüz yüze be­ra­ber­ce çözüm yol­la­rı ara­ya­bi­li­yo­ruz.
Mec­lis top­lan­tı­la­rı­mız­da ken­di­mi­zi çok iyi ifade edi­yo­ruz. Oda­mı­zın Ali­ağa’da ku­rul­ma­sıy­la bir­lik­te so­rum­lu­luk sa­ha­mı­za Ay­va­lık, Di­ki­li, Eski Foça ve Me­ne­men ek­len­di. Bu il­çe­le­ri­miz­de ya­şa­nan sı­kın­tı ve prob­lem­ler­le daha hızlı il­gi­len­me­ye baş­la­dık. İzmir’e olan me­sa­fe­le­ri oda­mız sa­ye­sin­de daha da kı­sal­dı. Bu­ra­lar­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ya­pa­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız zaman yavaş yavaş sı­kın­tı­la­rı gör­me­ye baş­la­dık. So­run­la­rın büyük ço­ğun­lu­ğu­nu Ali­ağa oluş­tu­ru­yor­du.
Çünkü yılda yak­la­şık 6 bin ge­mi­nin giriş çıkış yap­tı­ğı, 17 li­ma­nın bu­lun­du­ğu, Gemi Söküm Böl­ge­si ve 2 büyük Petro Kimya Te­si­si’nin bu­lun­du­ğu bir şe­hir­den bah­se­di­yo­ruz. Bizim ku­ru­luş ama­cı­mız üye­le­ri­mi­zin so­run­la­rı ve prob­lem­le­ri­ni genel mer­ke­zi­miz­le ir­ti­bat ha­lin­de ola­rak çok hızlı bir şe­kil­de çö­zül­me­si­ni sağ­la­mak. Bunun için Ali­ağa’da DTO Şu­be­si­’nin ku­rul­ma­sı ge­rek­liy­di. Bunun ya­nın­da Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa’da bu güne kadar sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si adı al­tın­da şu­be­miz ku­ru­lun­ca­ya kadar hiç bir şey yap­ma­mış. So­nuç­ta bugün Tür­ki­ye’nin ikin­ci büyük odası olan Deniz Ti­ca­ret Odası, Ali­ağa’da bir şu­be­si­nin ol­ma­yı­şı sos­yal so­rum­luk alanı içe­ri­si­ne gir­me­si­ni en­gel­le­miş.

Biz­ler, de­niz­ci kar­deş­le­ri­miz­le bu ko­nu­da hep üzül­dük. Şuan sos­yal so­rum­lu­luk alan­la­rı­mı­zı bi­li­yo­ruz. Neler ya­pa­ca­ğı­mı­zın far­kın­da­yız. Okul­la­rı­mız­la, yel­ken ku­lüp­le­ri­miz­le, dal­gıç­la­rı­mız­la ve kurs­la­rı­mız­la ir­ti­bat ha­lin­de­yiz. Ku­lüp­le­rin yap­tı­ğı ya­rış­ma­la­ra des­tek olu­yor, on­lar­la bir­lik­te ka­tı­lı­yo­ruz. De­niz­le il­gi­li olan her türlü pro­je­ye des­tek ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu sene 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı­nı Ali­ağa’da adeta bir şö­le­ne çe­vir­dik. Va­tan­daş­la­rı­mı­za de­ni­zi sev­dir­mek ve deniz sev­gi­si­ni aşı­la­mak adına güzel bir prog­ram ha­zır­la­dık. Yine bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin güç­len­me­si adına ye­mek­ler dü­zen­le­dik. Ca­mi­amı­zı bir araya ge­tir­dik.
Sağolsun Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran biz­le­ri hiç­bir zaman yal­nız bı­rak­ma­dı. De­niz­le il­gi­li olan her türlü pro­je­mi­ze des­tek verdi. Biz­ler­de bu des­tek­le böl­ge­miz­de güzel işler yap­ma­ya baş­la­dık. Okul­lar­da ço­cuk­la­ra de­ni­zi sev­dir­mek adına resim, kom­po­zis­yon ve şiir ya­rış­ma­la­rı dü­zen­le­dik. Üye­le­ri­mi­zin per­so­nel­le­ri­ne sek­tö­rel İngi­liz­ce kurs­la­rı dü­zen­le­dik. Bun­la­rın ge­ri­ye dö­nüş­le­ri çok güzel oldu. Sek­tör top­lan­tı­la­rı­mı­zı yap­ma­ya devam edi­yo­ruz. Top­lan­tı son­ra­sı ar­ka­daş­lar­la bir araya gelip so­run­la­rı tar­tı­şı­yo­ruz. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ay­va­lık’ta bir sek­tör top­lan­tı­sı dü­zen­le­dik. Bu­ra­da so­run­la­rı ve is­tek­le­ri ko­nuş­tuk. So­run­la­rı sap­ta­dık. Bun­la­rı çöz­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Çö­ze­bil­dik­le­ri­mi­zi çö­zecek, çö­ze­me­dik­le­ri­mi­zi ise genel mer­ke­zi­mi­ze bil­di­re­ce­ğiz. İşte bu yüz­den DTO şu­be­si­nin Ali­ağa’da ku­rul­ma­sı çok önem­liy­di. Kı­sa­ca­sı Ali­ağa’da ve Kuzey Ege’de oda­mı­zın var­lı­ğı­nı his­set­tir­dik.”

2019 yılı içe­ri­sin­de bir­çok proje açık­la­dı­nız. Özel­lik­le kar­şı­lık­lı ya­pı­la­cak olan Ali­ağa-Mi­dil­li se­fer­le­ri şüp­he­siz en ilgi ve dik­kat çe­ki­ci ola­nıydı. Bu proje şuan ne aşa­ma­da?

“Kar­şı­lık­lı ola­rak Ali­ağa-Mi­dil­li se­fer­le­ri­ni baş­lat­mak için sağolsun Ali­ağa Kay­ma­kam­lı­ğı­mız bir heyet kurdu. Bu heyet içe­ri­sin­de Ali­ağa Be­le­di­ye­si, Ali­ağa Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Deniz Büro Amir­li­ği, Ali­ağa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü ve Oda­mı­zın da yer al­dı­ğı heyet ile bir­lik­te iki top­lan­tı ger­çek­leş­ti. Bu top­lan­tı­lar çok ve­rim­li geçti. Top­lan­tı­lar­dan sonra bir alt ko­mis­yon ku­rul­du. Bu alt ko­mis­yon Ay­va­lık’ta şu anki hali ha­zır­da kar­şı­lık­lı bir şe­kil­de ya­pı­lan Ay­va­lık- Mi­dil­li se­fer­le­ri­nin iş­le­yiş­iyle il­gi­li ola­rak in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Tabi ki bu pro­je­yi ha­ya­ta ge­çi­re­bil­me­miz için Ali­ağa Be­le­di­ye­si­’nin bize ön­cü­lük et­me­si ge­re­ki­yor­du. Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ser­kan Acar ile gö­rüş­me­ler yap­tık. Sağ olsun oda bu pro­je­yi be­ğen­di ve çok iyi kar­şı­la­dı. Her ko­nu­da des­tek ve­re­ce­ği­ni be­lirt­ti ve bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Pro­fe­sör­ler, aka­de­mis­yen ve ho­ca­lar­dan olu­şan ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len etüt ça­lış­ma­la­rı­nı DTO Ali­ağa Şu­be­si ola­rak rapor ha­li­ne ge­tir­dik ve be­le­di­ye­mi­ze ilet­tik. Ra­po­ru­muz­da Ali­ağamız da hali ha­zır­da bu­lu­nan bir su is­ke­le­si ol­du­ğu­nu, bu su is­ke­le­mi­zin mev­cut ha­liy­le iyi bir hiz­met ve­re­me­ye­ce­ği­ni bil­dir­dik.Bu­ra­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ve bunun yanı sıra güm­rük bi­na­sı­nın, tran­sit geçiş ala­nın, deniz po­li­si­nin ola­bi­le­ce­ği bir idari bi­na­nın ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dik. Aynı za­man­da ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uygun gü­ven­lik böl­ge­si ola­rak çev­ril­me­si­nin de ge­rek­li ol­du­ğu­nu da be­lirt­tik. Bun­lar nasıl ola­cak? Tabi ki be­le­di­ye­nin imkân ve kat­kı­la­rı ile ola­cak. Neden be­le­di­ye­nin kat­kı­la­rı ile di­yo­rum? Çünkü bu­ra­sı be­le­di­ye­ye ait bir yer. Be­le­di­ye, Milli Emlak’la gö­rüş­me­ye baş­la­dı ve bu gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da belli bir yere ge­lin­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Son aşa­ma­ya ge­le­bil­me­miz için yıl­ba­şın­dan sonra tek­rar bir araya gelip, son bir bilgi alış­ve­ri­şi ya­pa­ca­ğız. Ali­ağamızın ger­çek­ten böyle bir pro­je­ye ih­ti­ya­cı var. Mi­dil­li’den, Ay­va­lık’a ya­pı­lan se­fer­ler­de gün­lük yak­la­şık 800 ile1 000 kişi Ay­va­lık’a ge­li­yor. Bu ki­şi­le­rin Ay­va­lık’ta har­ca­ma ya­pa­rak, Ay­va­lık es­na­fı­nın eko­no­mi­si­ne fayda sağ­la­dık­la­rı ciddi bir rakam var. Biz Oda ola­rak is­ti­yo­ruz ki, Ali­ağamıza da gel­sin­ler. Ay­va­lık kadar ol­ma­sa da haf­ta­da en az kar­şı­lık­lı iki veya üç sefer olsun is­ti­yo­ruz. Ali­ağa’mızda fay­da­la­na­cak­la­rı bir­çok imkân ve ola­nak var. En basit ola­rak İzmir’e ya­kın­lı­ğı ve ula­şım ko­nu­sun­da İZBAN gibi bir al­ter­na­ti­fi­miz var. Bu proje bizim oda­mı­zın kır­mı­zı­çiz­gi­si. İnşal­lah önü­mü­ze her hangi bir prob­lem çık­maz­sa 2020 yılı içe­ri­sin­de bu pro­je­mi­zi fa­ali­ye­te ge­çi­re­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­ye bi­li­rim.”

2019 yı­lı­nın baş­la­rın­da Oda­nız­ca gün­de­me ge­ti­ri­len tran­sit yakıt ikmal ko­nu­su son gün­ler­de Yu­na­nis­tan’ın Pire Li­ma­nı’nda ya­şa­nan olum­suz ge­liş­me­ler­le bir­lik­te tek­rar gün­de­me ge­ti­ril­di. Bu ya­şa­nan ge­liş­me­ler do­la­yı­sıy­la tran­sit yakıt ikmal böl­ge­si­ne al­ter­na­tif ola­rak Ali­ağa ve Çan­dar­lı Li­man­la­rı ön plana çı­kı­yor. Bu konu hak­kın­da neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

“Malum Tür­ki­ye’de sa­de­ce Mer­sin, İsken­de­run ve İstan­bul böl­ge­le­rin­de ge­mi­le­re tran­sit yakıt ik­ma­li ya­pı­la­bi­li­yor. Biz­ler bu işin Ali­ağa ve Çan­dar­lı Li­ma­nı’nda ya­pı­la­bil­me­si için 2019 yı­lı­nın baş­la­rın­da bir ça­lış­ma baş­lat­tık. Sağ olsun Genel Baş­ka­nı­mız Tamer Kıran bize bu ko­nu­da çok des­tek oldu. Hatta Şubat ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ve Baş­ka­nı­mız Tamer Kıran’ında ka­tıl­dı­ğı sek­tör top­lan­tı­mız­da bu ko­nu­yu bize kendisi tav­si­ye et­miş­ti. Son­ra­sın­da bizde ça­lış­ma­la­rı­mı­zı baş­lat­tık. Sahil Sağ­lık­la, Liman Baş­kan­lı­ğı ve Güm­rük­ler Baş Mü­dür­lü­ğü ile il­gi­li gö­rüş­me­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Ge­rek­li ya­zış­ma­la­rı yap­tık. Şuan için işin yüzde 95’lik kısmı bitti. Mev­zu­at­ta ufak bir de­ği­şik­lik ya­pıl­dık­tan sonra Ali­ağamızda SOCAR ve TÜP­RAŞ gibi iki büyük Petro Kimya Te­si­si’nin ol­ma­sıy­la be­ra­ber uğ­rak­sız liman ge­çi­şi yapan ge­mi­le­re tran­sit yakıt ikmal ko­nu­sun­da Pire’ye, İsrail’e ve Mısır’a rakip ola­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­dik. Çünkü bu­ra­da bu işle il­gi­li ola­rak alt ya­pı­mız çok çok iyi. Şuan bu­ra­da yakıt ik­ma­li ya­pı­yor muyuz? Evet ya­pı­yo­ruz. Ama sa­de­ce li­ma­nı­mı­za giren ge­mi­le­re tran­sit yakıt ik­ma­li ya­pı­yo­ruz. Bizim ama­cı­mız li­ma­nı­mı­za hiç giriş yap­ma­dan liman böl­ge­miz­de de­mir­le­dik­ten sonra ge­mi­le­rin ik­mal­le­ri­nin ya­pı­lıp bu­ra­dan ikin­ci liman se­fe­ri­ne devam et­me­si­ni sağ­la­mak. İnşal­lah Ulus­la­ra­ra­sı su­lar­da ça­lı­şan ya­ban­cı ve Türk Bay­rak­lı ge­mi­le­re Ali­ağa ve Çan­dar­lı Li­man­la­rı­mız­dan tran­sit yakıt ik­ma­li­ni çok kısa bir süre sonra yap­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız.”

DTO Ali­ağa Şu­be­si ola­rak 2019 yılı içe­ri­sin­de bir­çok sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si ger­çek­leş­tir­di­niz. 2020 yılı içe­ri­sin­de yeni pro­je­le­ri­niz ve sürp­riz­le­ri­niz ola­cak mı?

2020 se­ne­sin­de de 2019’da yap­tı­ğı­mız gibi sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­mi­ze tüm hı­zıy­la devam ede­ce­ğiz. İMEAK DTO Ali­ağa Şu­be­si ola­rak Ali­ağa’ya her zaman bir sürp­ri­zi­miz ola­cak. Şuan üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız bir­kaç konu var. Bun­lar mec­lis ve yö­ne­tim ku­ru­luy­la gö­rü­şüp nok­ta­yı koy­ma­mız ge­re­ken ko­nu­lar. Ben 2019 yı­lı­nın yap­tı­ğı­mız proje ve ça­lış­ma­lar­la çok ba­şa­rı­lı geç­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Çünkü ger­çek­ten yeni bir oda­yız ve oda­mı­zı ta­nıt­mak zaman aldı. Ama bugün bak­tı­ğı­mız da İzmir Ti­ca­ret Odası’ndan tu­tun­da Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği­ne, An­ka­ra’da Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mız­da dahil olmak üzere artık İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si’nin ne iş yap­tı­ğı­nı ken­di­le­ri de bizim kadar iyi bi­li­yor­lar. O yüz­den sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri bizim kır­mı­zı­çiz­gi­le­ri­miz­den biri. İnşal­lah 2020 yı­lın­da Ulus­la­ra­ra­sı yel­ken ya­rış­ma­la­rı­mız ola­cak. Yel­ken Fe­de­ras­yo­nuy­la gö­rüş­me­le­ri­miz devam edi­yor. Bunun yanı sıra yerel ola­rak Eski Foça ve Ay­va­lık’ta bu­lu­nan yel­ken ku­lüp­le­riy­le de iyi bir pro­to­kol yap­tık­tan sonra Ali­ağa’mıza değer katan pro­je­ler ka­zan­dır­ma­ya devam ede­ce­ğiz. ”

Baş­ka­nım uzun yıl­lar­dır de­niz­ci­lik sek­tö­rün­de­si­niz. Bu sek­tör­de mu­hak­kak ki he­def­le­ri­niz ve ha­yal­le­ri­niz ol­muş­tur. Bun­la­rın ne ka­da­rı­nı ger­çek­leş­ti­re­bil­di­niz?
“De­niz­ci bir aile­nin oğ­lu­yum. Yak­la­şık 50 yıl­dır de­niz­ci­lik ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. Aile ola­rak ek­me­ği­mi­zi de­niz­den ka­za­nı­yo­ruz. Ben her zaman kendi doğ­rul­tu­sun­da hedef koyan bir ada­mım. Benim he­def­le­rim her zaman yük­sek­tir ama asla ha­yal­ci de­ği­lim­dir. Ben her zaman he­def­le­ri­me yavaş yavaş tır­man­mak is­te­di­ği­mi söy­le­rim ve tır­man­dı­ğı­ma da ina­nı­yo­rum. Şah­sım ola­rak bu­gü­ne kadar bir­çok alan da görev ve so­rum­lu­luk aldım. Tür­ki­ye Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği’nin 9 sene baş­kan­lı­ğı­nı yap­tım. Kendi rı­zam­la 2017 yı­lı­nın Ocak ayın­da ay­rıl­dım ve orayı da ulus­la­ra­ra­sı bir stan­dart­ta ge­tir­dik­ten son­ra­da ce­ke­ti­mi alıp çık­tım. Bu arada gemi te­da­rik­çi­si ol­du­ğum için bun­dan 8 sene önce Tür­ki­ye Gemi Te­da­rik­çi­le­ri Der­ne­ği’nin ku­ru­cu­su ve aynı za­man­da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ni yap­tım. Bunun ya­nın­da yak­la­şık 9 se­ne­den beri Dünya Gemi Söküm Sa­na­yi­ci­ler Der­ne­ğinin ba­şın­da­yım. Aynı za­man­da da ku­ru­cu üye­si­yim. Bun­la­rı ya­par­ken de sos­yal so­rum­lu­luk ala­nı­nı bil­di­ğim ve kut­sal bir görev ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm için İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı da kabul etmiş bu­lun­mak­ta­yım. Tabi ki bun­dan sonra ikin­ci bir adım ola­rak Ali­ağa­lı de­niz­ci kar­deş­le­ri­mi­zin kar­şı­sı­na ne­re­de çı­ka­ca­ğız belli değil. Ümit edi­yo­rum ki; Deniz Ti­ca­ret Oda­sın­da da he­def­le­ri­mi ta­mam­la­dık­tan sonra bu­ra­yı da bı­ra­ka­ca­ğım. Yeni ye­ti­şen kar­deş­le­ri­miz Deniz Ti­ca­ret Oda­sı­’nı yö­ne­te­cek­ler. Biz­ler­de on­la­ra ağa­bey­lik ya­pa­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Bizler Odamızı iyi bir yere ge­tir­di­ği­miz­de, ar­ka­mı­za dönüp bak­tı­ğı­mız­da ne mutlu diyeceğiz ki bunun en büyük mi­ma­rı ben ve eki­bim. Bununla hep gurur du­ya­ca­ğız. İnşal­lah çok yakın za­man­da he­def­le­ri­mi­zi Deniz Ti­ca­ret Oda­mız da ha­re­ke­te ge­çir­dik­ten sonra biz de­niz­ci ola­rak önü­mü­ze ba­ka­ca­ğız. Hali ha­zır­da de­di­ğim gibi gemi te­da­rik­çi­li­ği de ya­pı­yo­ruz, gemi ku­man­ya­cı­lı­ğı da.​Bu sek­tör­ler­de, Tür­ki­ye’nin önde gelen ilk iki aile­sin­den bi­ri­yiz. Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­rı ya­ka­la­mış yak­la­şık yüz ki­şi­lik bir ekip­le Tür­ki­ye’nin li­man­la­rı­na hiz­met ve­ri­yo­ruz. Biz ek­me­ği­mi­zi de­niz­den ka­za­nı­yo­ruz. De­ni­ze değer ver­me­miz lazım! De­ni­zi sev­me­miz lazım! Deniz sev­gi­si­ni her­ke­se aşı­la­ma­mız lazım! Son ola­rak ben Deniz Ti­ca­ret Odası Şu­be­si’nin Ali­ağa’da ku­rul­ma­sı­nı sağ­la­yan başta İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran’a, yö­ne­ti­mi­ne ve mec­li­si­ne ca­mi­amız adına sev­gi­le­ri­mi, şük­ran­la­rı­mı ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Tabi Metin Kal­ka­van’ın da emeği bu­ra­da çok fazla ona da te­şek­kür edi­yo­rum.”

Baş­ka­nım son ola­rak okur­la­rı­mı­za bir me­sa­jı­nız var mı?
“Bu ve­si­ley­le 2020 yı­lı­nın de­niz­ci­lik ca­mi­ası­na, Ali­ağamıza, Ül­ke­mi­ze, Dev­le­ti­mi­ze, Milletimize ve tüm in­san­lı­ğa ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum.”

 

Bu yazıyı paylaşın

Yasal Uyarı

Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorum ve içeriklerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Sitemizde yayınlanan haber, köşe yazıları ve fotoğraflar izin alınmaksızın kaynak gösterilse dahi, herhangi bir ortamda kullanılamaz ve yayınlanamaz.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL