Röportaj

“1 Tem­muz Denizcilik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mımız kutlu olsun”

Üç ta­ra­fı de­niz­le çev­ri­li ül­ke­miz­de gemi iş­let­me­ci­li­ği ve deniz ti­ca­re­ti­mi­zi mil­li­leş­ti­rip ba­ğım­sız­laş­tı­ran Ka­bo­taj Ka­nu­nu’nun 94. yı­lı­nı kut­lu­yo­ruz. Bu yıl 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) ne­de­ni ile geç­ti­ği­miz..

“1 Tem­muz Denizcilik ve Ka­bo­taj  Bay­ra­mımız kutlu olsun”

Üç ta­ra­fı de­niz­le çev­ri­li ül­ke­miz­de gemi iş­let­me­ci­li­ği ve deniz ti­ca­re­ti­mi­zi mil­li­leş­ti­rip ba­ğım­sız­laş­tı­ran Ka­bo­taj Ka­nu­nu’nun 94. yı­lı­nı kut­lu­yo­ruz. Bu yıl 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) ne­de­ni ile geç­ti­ği­miz yıllarda ol­du­ğu gibi renk­li gö­rün­tü­ler­le kut­la­na­ma­ya­cak olsa da, Aliağa Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si’nin koordinasyonunda düzenlenecek olan sade bir tö­ren­le kut­la­na­ca­ğı ifade edil­di.

İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek ile 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’nın 94’üncü yılı do­la­yı­sıy­la bir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dik. Co­vid-19 sal­gın gün­le­rin­de top­lum sağ­lı­ğı­na ver­dik­le­ri önem do­la­yı­sıy­la bu yıl geniş kap­sam­lı kut­la­ma yapa­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Şim­şek, Aliağa Liman Başkanlığı ile koordineli olarak sade bir tören dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni belirtti.
“Tür­ki­ye’nin st­ra­te­jik ko­nu­mu her ­za­man avan­ta­j”
Dünya ti­ca­re­ti­nin yüzde 80’i, ül­ke­mi­zin ise yüzde 90 it­ha­lat ve ih­ra­ca­tı­nın deniz yolu ile sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten İMEAK DTO Ali­ağa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek:“Kı­ta­la­ra ve ok­ya­nus­la­ra açı­lan bir köprü ko­nu­mun­da­ki ül­ke­miz­de de­niz­ci­li­ğin önemi bü­yük­tür. De­niz­le­ri bir­bi­ri­ne bağ­la­yan iki önem­li su­yo­lu­na ve bir iç de­ni­ze sahip Tür­ki­ye’nin, tarih bo­yun­ca st­ra­te­jik ko­nu­mu ne­de­niy­le önemi her geçen gün art­mak­ta­dır. Os­man­lı Dev­le­ti’nin ka­pi­tü­las­yon­lar çer­çe­ve­sin­de ya­ban­cı ülke ge­mi­le­ri­ne ta­nı­dı­ğı ka­bo­taj ay­rı­ca­lı­ğı, Lozan Barış Ant­laş­ma­sı’yla 1923 yı­lın­da kal­dı­rıl­dı. Lozan Barış Ant­laş­ma­sı’yla ya­ban­cı ülke ge­mi­le­ri­ne ta­nı­nan ay­rı­ca­lık­la­rın 1923 yı­lın­da kal­dır­ma­sı­nı ta­ki­ben, TBMM de 20 Nisan 1926 ta­ri­hin­de kabul edi­len Ka­bo­taj Ka­nu­nu, 1 Tem­muz 1926’da yü­rür­lü­ğe gir­miş ve bu kanun;‘Tür­ki­ye li­man­la­rı ve sa­hil­le­ri ara­sın­da yük ve yolcu ta­şın­ma­sı ile kı­la­vuz­luk ve rö­mor­kaj hiz­met­le­ri, Türk va­tan­daş­la­rı ve Türk bay­ra­ğı ta­şı­yan ge­mi­ler­ce ya­pı­lır’ hük­mü­nü ge­ti­re­rek daha ön­ce­den ya­ban­cı­la­ra açık olan bu fa­ali­yet­le­ri bun­dan böyle sa­de­ce Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­nın ya­pa­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­miş­tir.Bu ne­den­le her yıl 1 Tem­muz gü­nü­nü Ül­ke­miz­de ‘De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’ ola­rak kut­lan­mak­ta­dır” dedi.
Viz­yo­nu­muz, De­niz­ci Mil­let De­niz­ci Ülke”
De­niz­le­rin, ül­ke­le­rin gü­ven­li­ği ve eko­no­mi­si için vaz­ge­çil­mez öneme sahip ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Baş­kan Adem Şim­şek: “Tarih bo­yun­ca de­ni­zi iyi kul­la­na­bi­len, deniz hak ve men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­yup ge­liş­ti­re­bi­len ül­ke­ler di­ğer­le­ri­ne göre daha fazla ba­şa­rı­ya ulaş­mış­tır. Yıllar içerisinde re­kor kıran ih­ra­cat mal­la­rı­mı­zın za­ma­nın­da ve düz­gün bir şe­kil­de iler­le­me­si, ge­li­şi­mi­ni sür­dür­me­si için de­niz­le­ri­mi­ze ve de­niz­ci­li­ği­mi­zin daha da ge­liş­me­si­ne ül­ke­mi­zin ih­ti­ya­cı var­dır. Üç ta­ra­fı de­niz­ler­le çev­ri­li ve iki büyük bo­ğa­za sahip ül­ke­mi­zin je­opo­li­tik açı­dan önem ta­şı­yan ko­nu­mu­nu ve zen­gin po­tan­si­ye­li­ni de­niz­ci­li­ği­miz açı­sın­dan da en iyi bi­çim­de de­ğer­len­dir­mek ge­rek­mek­te­dir. Ül­ke­miz deniz ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nı ge­liş­tir­mek için her türlü avan­ta­ja sa­hip­tir. İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ola­rak so­rum­lu­su ol­du­ğu­muz Foça, Ali­ağa, Di­ki­li ve Ay­va­lık böl­ge­le­rin­de de­niz­ler­den sağ­la­nan im­kân­la­rın art­ı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te olup De­niz­ci Mil­let, De­niz­ci Ülke viz­yo­nu­muz­la ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam edi­yo­ruz. De­ni­ze sır­tı­na dönen bir millet değil; de­niz­le ya­şa­yan de­niz­den ek­me­ği­ni çı­ka­ran bir mil­let ya­rat­mak için eli­miz­den gelen tüm ça­ba­yı gös­ter­me­ye devam ede­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
“Pan­de­mi sü­re­ci de­niz­ci­li­ğin öne­mi­ni tek­rar ha­tır­lat­tı”
Pan­de­mi sü­re­ci­ne de de­ği­nen Şim­şek şun­la­rı be­lirt­ti: “Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı biz­le­re de­niz­ci­li­ğin öne­mi­ni tek­rar ha­tır­lat­tı. Tüm ula­şım ka­nal­la­rı ka­pa­lı veya kont­rol­lü ola­rak hiz­met ve­rir­ken de­niz­ci­ler te­da­rik zin­cir­le­ri­nin bo­zul­ma­ma­sı için tüm ka­nal­lar açık şe­kil­de ça­lış­mış­lar­dır. Tüm de­niz­ci kar­deş­le­ri­mi­zi bu öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı teb­rik edi­yo­rum.”

“Dev­le­ti­miz ve oda­mız denizcinin ya­nın­da oldu”
Bu zorlu dö­ne­min tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi Tür­ki­ye’de de de­niz­ci­lik sek­tö­rün­de özel­lik­le­de tu­rizm sek­tö­rün­de eko­no­mik da­ral­ma­ya yol aç­tı­ğı­nı ve buna kar­şın sek­tö­rün bu da­ral­ma­dan et­ki­len­me­me­si için oda ola­rak gi­ri­şim­ler­de bu­lun­duk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Şim­şek şun­la­rı ifade etti:”Ko­ro­na­vi­rüs­ sal­gı­nıy­la bir­lik­te deniz tu­riz­mi­miz­de olum­suz et­ki­le­ne­rek tüm fa­ali­yet­ler durma nok­ta­sı­na gel­miş­tir. Bu dönem içe­ri­sin­de sek­tör ola­rak her ne kadar bir araya ge­le­me­sek de, İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran bu sü­reç­te ya­şa­nan so­run­lar­la bi­re­bir il­gi­len­di ve böl­ge­sel ola­rak sek­tö­rü­müz­de ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı çö­zü­me ka­vuş­tur­du. Bu geçiş dö­ne­min­de can suyu ola­rak ad­lan­dı­ra­bi­le­ce­ği­miz ön­lem­ler ile dev­le­ti­miz ve oda­mı­zın nez­din­de Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran’ın des­tek­le­riy­le dev­re­ye gir­miş ve üye­le­ri­mi­zin kul­la­nı­mı­na su­nul­muş­tur.Ben bir kez daha baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.

“Bay­ra­mı­mız kutlu olsun”
İMEAK DTO Ali­ağa Şube Baş­ka­nı Şim­şek: “Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk başta olmak üzere, ta­ri­hi­mi­zin tüm büyük de­niz­ci­le­ri­ni, deniz sa­vaş­la­rın­da, deniz ka­za­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den bütün şe­hit­le­ri­mi­zi, bu mes­le­ğe emeği geçen ve ebe­di­ye­te in­ti­kal eden tüm de­niz­ci­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yor; tüm de­niz­ci­le­rin ve tüm hal­kı­mı­zın 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­rum.” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Bu yazıyı paylaşın

Yasal Uyarı

Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorum ve içeriklerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Sitemizde yayınlanan haber, köşe yazıları ve fotoğraflar izin alınmaksızın kaynak gösterilse dahi, herhangi bir ortamda kullanılamaz ve yayınlanamaz.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL