Çevre Güncel Gündem

ALİAĞALI BALIKÇILARA BOYA VE MAZOT DESTEĞİ!

Ali­ağa İlçe Tarım Orman Mü­dür­lü­ğü, İMEK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ve S.S. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi ta­ra­fın­dan Mer­kez Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı’nda bu­lu­nan 33 ti­ca­ri ba­lık­çı­ya 30’ar litre mazot ve ze­hir­li..

ALİAĞALI BALIKÇILARA BOYA VE MAZOT DESTEĞİ!

Ali­ağa İlçe Tarım Orman Mü­dür­lü­ğü, İMEK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ve S.S. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi ta­ra­fın­dan Mer­kez Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı’nda bu­lu­nan 33 ti­ca­ri ba­lık­çı­ya 30’ar litre mazot ve ze­hir­li boya da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Da­ğı­tım prog­ra­mı­na Ali­ağa İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Maz­lum Selim Ak­sa­kal, S.S. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Hakan Şen­gül ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fatih Önal, İMEAK DTO Ali­ağa Şube Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ufuk Yıl­dı­rım, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Birol Akgöz, Şube Mü­dü­rü Orçun Tun­cer, Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­tif Üye­le­ri, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li ka­tıl­ım sağladı.

Prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren SS. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­tifi Baş­ka­nı Hakan Şen­gül Ali­ağa’da ba­lık­çı­lı­ğın tüm ül­ke­de ol­du­ğu gibi azal­dı­ğı­nı bu ko­nu­da ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. İlçede ba­lık­çı­lık fa­ali­yet­le­rinin yasak böl­ge­le­rin ol­ma­sın­dan do­la­yı bitme nok­ta­sı­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Şen­gül “İlçe­miz­de ba­lık­çı­lı­ğın devam et­me­si için yet­ki­li­ler­den yar­dım bek­li­yo­ruz. Su ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi’nin en büyük amaç­la­rın­dan biri ba­lık­çı­la­rı des­tek ver­mek­tir. Biz­ler ko­ope­ra­tif ola­rak eli­miz­den gel­di­ğin­ce ba­lık­çı­la­rı­mı­za des­tek ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ko­nu­da İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si yönetimi ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­le­ri­miz son­ra­sın­da ba­lık­çı­la­rı­mı­zın ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ze­hir­li boya ve mazot yar­dı­mı yapma ka­ra­rı aldık. Yar­dım­la­rın­dan do­la­yı İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­mi­ze ve Ali­ağa İlçe Tarım Orman Mü­dür­lü­ğü­mü­ze te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.

Ali­ağa İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Maz­lum Selim Ak­sa­kal ise ta­rım­sal fa­ali­yet­ler için­de ülke eko­no­mi­si­ne katkı sağ­la­yan ba­lık­çı­la­rın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve kısa süre içe­ri­sin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek olan ‘Yapay Resif Pro­je­si’nin de müj­de­si­ni verdi.

İMEAK DTO Ali­ağa Şu­be­si Yönetim Kurulu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ufuk Yıl­dı­rım ise Oda ola­rak so­rum­lu­luk alan­la­rın­da bu­lu­nan tüm de­niz­ci­le­rin ya­nın­da ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı bu kap­sam da S.S. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi ile yap­tık­la­rı gö­rüş­me son­ra­sı Ali­ağa’da bu­lu­nan ba­lık­çı­la­ra ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da boya ve mazot yar­dı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı bu kapsamda des­tek­le­ri­nin devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.

Bu yazıyı paylaşın

Yasal Uyarı

Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorum ve içeriklerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Sitemizde yayınlanan haber, köşe yazıları ve fotoğraflar izin alınmaksızın kaynak gösterilse dahi, herhangi bir ortamda kullanılamaz ve yayınlanamaz.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL