Güncel Gündem Lojistik Sektörden

DFDS, yeni İzmir hattıyla LOGISTECH Fuarı’nda

Yolcu ve yük ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da Av­ru­pa’nın lider fir­ma­sı DFDS, İzmir’de 27-29 Eylül ara­sın­da ger­çek­le­şecek olan 2. Lo­jis­tik, De­po­la­ma ve Tek­no­lo­ji­le­ri Fuarı LO­GIS­TECH’e ka­tı­lı­yor. Tür­ki­ye mer­kez­li Ak­de­niz İş Bi­ri­mi’nin fa­ali­ye­te ge­çi­şi­nin 5…

DFDS, yeni İzmir hattıyla LOGISTECH Fuarı’nda

Yolcu ve yük ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da Av­ru­pa’nın lider fir­ma­sı DFDS, İzmir’de 27-29 Eylül ara­sın­da ger­çek­le­şecek olan 2. Lo­jis­tik, De­po­la­ma ve Tek­no­lo­ji­le­ri Fuarı LO­GIS­TECH’e ka­tı­lı­yor.
Tür­ki­ye mer­kez­li Ak­de­niz İş Bi­ri­mi’nin fa­ali­ye­te ge­çi­şi­nin 5. yı­lın­da açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği İzmir – Sete ro­ta­sı ile Av­ru­pa’nın ön­ce­lik­li pa­zar­la­rı­na ve Kuzey Af­ri­ka’ya köprü rolü üst­le­nen DFDS, fu­ar­da sek­tö­re ön­cü­lük eden ya­tı­rım ve tek­no­lo­ji­le­ri­ni ka­tı­lım­cı­lar­la bu­luş­tu­ra­cak.

Al­san­cak Li­ma­nı’ndan Fran­sa’nın Sete Li­ma­nı’na ilk ve tek Ro-Ro hiz­me­ti

Al­san­cak Li­ma­nı’ndan Fran­sa’nın Sete Li­ma­nı’na ilk ve tek Ro-Ro hiz­me­ti olma özel­li­ği­ni ta­şı­yan İzmir – Sete ro­ta­sı ile DFDS, Tür­ki­ye ve Av­ru­pa ara­sın­da­ki gü­ven­li ve hızlı ta­şı­ma­cı­lık çö­züm­le­ri­ne bir ye­ni­si­ni daha ek­le­miş oldu. Yeni hat, Ka­ra­yo­luy­la Ta­şı­nan Yük­le­rin De­niz­yo­lu­na Ak­ta­rıl­ma­sı­nın Des­tek­len­me­si Hak­kın­da Yö­net­me­lik’te be­lir­ti­len şart­la­rı kar­şı­la­dı­ğı için Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, De­niz­ci­lik Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan da teş­vik kap­sa­mı­na alın­dı. DFDS Ak­de­niz İş Bi­ri­mi, teş­vik ya­sa­sı­nın yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 9 Ağus­tos 2022’den bu yana ge­rek­li ko­şul­la­rı sağ­la­ya­rak teş­vik­ten fay­da­la­nan ilk şir­ket oldu.

Sek­tö­rün nab­zı­nın ata­ca­ğı bu et­kin­li­ğe ka­tıl­mak büyük mut­lu­luk

Sek­tö­rün nab­zı­nın tu­tu­la­ca­ğı LO­GIS­TECH Fuarı’na ka­tıl­mak­tan büyük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı ifade eden DFDS Ak­de­niz İş Bi­ri­mi Baş­ka­nı Lars Hoff­mann şöyle dedi: “İzmir, Ege Böl­ge­si’nin en önem­li ti­ca­ret mer­ke­zi ko­nu­mun­da. Biz de kısa süre önce ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz İzmir – Sete ro­ta­sı ile çok st­ra­te­jik bir ya­tı­rı­ma imza attık. LO­GIS­TECH Fuarı  ka­tı­lım­cı ve zi­ya­ret­çi­le­ri­ne lo­jis­tik sek­tö­rü­ne ait tüm te­da­rik ve ih­ti­yaç zin­ci­ri­nin bir arada ol­du­ğu bir de­ne­yim su­nu­yor. Fu­ar­da sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile bir araya gel­mek­ten mut­lu­luk du­ya­ca­ğız.”

DFDS stan­dı, fuar ala­nın­da Hol: A Stant:186’da zi­ya­ret edi­le­bi­lir.

Bu yazıyı paylaşın

Yasal Uyarı

Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorum ve içeriklerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Sitemizde yayınlanan haber, köşe yazıları ve fotoğraflar izin alınmaksızın kaynak gösterilse dahi, herhangi bir ortamda kullanılamaz ve yayınlanamaz.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL