Ekonomi Güncel Gündem

Türkiye’nin 6 aylık su ürünleri ihracatı 829 milyon dolara ulaştı

Tür­ki­ye’de 2000 son­ra­sın­da ih­ra­ca­tın yıl­dız sek­tör­le­rin­den bi­ri­si olan su ürün­le­ri­nin ih­ra­cat­ta 2023 yılı ilk yarı kar­ne­si belli oldu. 2022 yı­lı­nın ocak-ha­zi­ran dö­ne­min­de 760 mil­yon do­lar­lık dö­vi­zi Tür­ki­ye’ye ka­zan­dır­mış olan su..

Türkiye’nin 6 aylık su ürünleri ihracatı 829 milyon dolara ulaştı

Tür­ki­ye’de 2000 son­ra­sın­da ih­ra­ca­tın yıl­dız sek­tör­le­rin­den bi­ri­si olan su ürün­le­ri­nin ih­ra­cat­ta 2023 yılı ilk yarı kar­ne­si belli oldu. 2022 yı­lı­nın ocak-ha­zi­ran dö­ne­min­de 760 mil­yon do­lar­lık dö­vi­zi Tür­ki­ye’ye ka­zan­dır­mış olan su ürün­le­ri sek­tö­rü, 2023 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da ih­ra­ca­tı­nı yüzde 9’luk ar­tış­la 829 mil­yon do­la­ra ta­şı­dı.

Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri ve­ri­le­ri­ne göre; su ürün­le­ri ih­ra­ca­tı mik­tar ba­zın­da ir­de­len­di­ğin­de, 2022 yı­lı­nın ocak-ha­zi­ran dö­ne­min­de 117 bin ton olan su ürün­le­ri ih­ra­ca­tı, 2023 yı­lı­nın aynı dö­ne­min­de yüzde 7’lik ar­tış­la 125 bin tona ulaş­tı.

İhra­ca­tın zir­ve­sin­de lev­rek var

Su ürün­le­ri sek­tö­rün­de lev­rek 263 mil­yon do­lar­lık tu­tar­la en çok ihraç edi­len balık türü olma özel­li­ği­ni ko­rur­ken, Çi­pu­ra ih­ra­ca­tı yüzde 10’luk ar­tış­la 195 mil­yon do­lar­dan 215,7 mil­yon do­la­ra iler­le­di.

Son yıl­lar­da yıl­dı­zı par­la­yan Türk so­mo­nu­nun ih­ra­ca­tın­da yüzde 34’lük artış hızı ya­ka­lan­dı ve 115,7 mil­yon do­lar­dan 154,7 mil­yon do­la­ra çıktı.

Ala­ba­lık ih­ra­ca­tı yüzde 18’lik ge­li­şim­de 49,5 mil­yon do­lar­dan 58,5 mil­yon do­la­ra geldi. Or­ki­nos ih­ra­ca­tı 28 mil­yon do­lar­dan 40 mil­yon do­la­ra çı­kar­ken, or­ki­nos yüzde 43’lük ih­ra­cat ar­tı­şıy­la ih­ra­cat artış re­kort­me­ni oldu.

Tür­ki­ye’nin kaya lev­re­ği ih­ra­ca­tı 3,5 mil­yon dolar ola­rak ka­yıt­la­ra ge­çer­ken, diğer su ürün­le­rin­den 93 mil­yon do­lar­lık döviz ge­li­ri elde edil­di.

Kı­zıl­tan; “Üre­ti­mi­miz 1 mil­yon tona, ih­ra­ca­tı­mız 2 mil­yar do­la­ra iler­li­yor”

Tür­ki­ye’nin 2022 yı­lın­da su ürün­le­ri üre­ti­mi­nin 850 bin ton ban­dı­na gel­di­ği bil­gi­si­ni veren Tür­ki­ye Su Ürün­le­ri ve Hay­van­sal Ma­mul­ler İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri Sek­tör Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sinan Kı­zıl­tan, bu üre­ti­min yüzde 60’ını oluş­tu­ran 515 bin ton­luk büyük di­li­mi­nin ye­tiş­ti­ri­cik­lik­ten elde edil­di­ği­ni, Tür­ki­ye’nin ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğe büyük ya­tı­rım­lar yap­tı­ğı­nı, sek­tö­rün 1 mil­yon ton üre­tim ka­pa­si­te­si­ne ulaş­ma­yı he­def­le­di­ği­ni dil­len­dir­di.

Tür­ki­ye’nin son 25 yılda su ürün­le­ri sek­tö­rü­ne yap­tı­ğı ya­tı­rım son­ra­sın­da çi­pu­ra­da dün­ya­nın en büyük üre­ti­ci­si ko­nu­mu­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Kı­zıl­tan, “Çi­pu­ra’da ih­ra­cat­ta ise dünya ikin­ci­si­yiz. Lev­rek­te Av­ru­pa’nın en büyük üre­ti­ci­si ko­nu­mun­day­ken, ih­ra­ca­tın­da dünya ikin­ci­si­yiz. Or­ki­nos­ta da dün­ya­nın ilk 5 ül­ke­si ara­sın­da­yız. 2022 yı­lın­da su ürün­le­ri sek­tö­rü ola­rak 1 mil­yar 650 mil­yon do­lar­lık ih­ra­ca­ta imza at­mış­tık, 2023 yı­lın­da 1,8 mil­yar dolar, 2024 yı­lın­da 2 mil­yar dolar dö­vi­zi Tür­ki­ye’ye ka­zan­dır­ma­yı he­def­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Girit: “İhra­ca­tı­mı­zı ar­tır­mak için 13 fuara ka­tı­lı­yo­ruz, Af­ri­ka’yı URGE Pro­je­siy­le keş­fe­de­ce­ğiz”
Su ürün­le­ri sek­tö­rü­nün 829 mil­yon do­lar­lık ih­ra­ca­tı­nın 560 mil­yon do­lar­lık büyük di­li­mi­nin Ege Böl­ge­si’ndeki su ürün­le­ri ih­ra­cat­çı­la­rın­ca ya­pıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Ege Su Ürün­le­ri ve Hay­van­sal Ma­mul­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Bedri Girit, “Tür­ki­ye’nin su ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­dan yüzde 68 pay alı­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin Lev­rek ih­ra­ca­tın­dan yüzde 94, çi­pu­ra ih­ra­ca­tın­dan yüzde 90 pay alı­yo­ruz. Su ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­da güçlü ko­nu­mu­mu­zu sür­dür­mek için 2023 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri, Rusya, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri, Ja­pon­ya, İspan­ya’da 7 gıda fu­arı­na ka­tı­la­rak su ürün­le­ri­mi­zin ta­nı­tı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik. 2023 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da da Sin­ga­pur, Kenya, İspan­ya, Al­man­ya, Rusya ve İsrail’de 6 gıda fu­arı­na ka­tı­la­rak ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz. Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­di­ği, fir­ma­la­rın kü­me­le­ne­rek re­ka­bet­çi­lik­le­ri­ni ar­tır­dık­la­rı ve ti­ca­ret he­yet­le­riy­le hedef pa­zar­lar­da Türk ürün­le­ri­ni ta­nıt­tık­la­rı Ulus­la­ra­ra­sı Re­ka­bet­çi­li­ğin Ge­liş­ti­ril­me­si (URGE) Pro­je­siy­le ön­ce­lik­li ola­rak Af­ri­ka pa­za­rın­da ürün­le­ri­mi­zi ta­nıt­ma­yı he­def­li­yo­ruz. “Aege­an Fis­hery and Ani­mal Pro­ducts” isim­li UR-GE pro­je­si ile sek­tö­rün ih­ti­yaç­la­rı da­hi­lin­de Af­ri­ka pa­za­rı­nı da keş­fe­de­ce­ğiz. URGE Pro­je­miz­de 25 fir­ma­mız bir­lik­te ha­re­ket edecek” şek­lin­de ko­nuş­tu.

İhra­cat­ta ilk üç ülke Rusya, İtalya, Hol­lan­da
Tür­ki­ye, 2023 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da 86 ül­ke­ye su ürün­le­ri ihraç eder­ken zir­ve­de 134 mil­yon do­lar­lık ta­lep­le Rusya Fe­de­ras­yo­nu yer aldı. Rusya’ya 2022 yı­lı­nın ocak – ha­zi­ran dö­ne­min­de su ürün­le­ri ih­ra­ca­tı­mız 80 mil­yon dolar iken, 2023 yı­lı­nın aynı dö­ne­min­de Rusya’ya su ürün­le­ri ih­ra­ca­tı­mız­da yüzde 66’lık artış hızı ya­ka­lan­dı.

2022 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da en çok ih­ra­cat yap­tı­ğı­mız ülke olan İtalya 2023 yı­lı­nın aynı dö­ne­min­de 100 mil­yon do­lar­lık ta­lep­le ikin­ci sı­ra­da yer aldı. Hol­lan­da 82,6 mil­yon do­lar­lık Türk su ürün­le­ri it­ha­la­tıy­la üçün­cü ba­sa­ma­ğın sa­hi­bi oldu. Bu ül­ke­le­ri 78 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat­la İngil­te­re, 61 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat­la Yu­na­nis­tan takip etti.

Su ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­da Muğla ve İzmir zir­ve­de
Tür­ki­ye’nin su ürün­le­ri ih­ra­ca­tı­na hangi il­le­rin daha fazla katkı sağ­la­dı­ğı in­ce­len­di­ğin­de 2023 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da Muğla 328 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat per­for­man­sıy­la açık ara bi­rin­ci il ko­nu­mu­nu sür­dü­rü­yor. Muğla top­lam su ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­dan yüzde 40 pay alı­yor.

İzmir, 189 mil­yon do­lar­lık su ürün­le­ri ih­ra­ca­tıy­la Muğla’yı takip eder­ken, Tür­ki­ye’nin su ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­da yüzde 23’lük di­li­mi tem­sil edi­yor. Bu il­le­ri 84,6 mil­yon do­lar­lık su ürün­le­ri ih­ra­ca­tıy­la İstan­bul iz­le­di.

Bu yazıyı paylaşın

Yasal Uyarı

Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorum ve içeriklerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Sitemizde yayınlanan haber, köşe yazıları ve fotoğraflar izin alınmaksızın kaynak gösterilse dahi, herhangi bir ortamda kullanılamaz ve yayınlanamaz.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL